Cải cách hành chính (26.11.2021 08:00)

Công tác cải cách hành chính có trọng tâm, trọng điểm

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển tỉnh Đắk Nông. Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện.

 

Thực chất, quyết liệt, đồng bộ

 

Từ năm 2016 đến nay, công tác CCHC được các cấp, ngành của tỉnh thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được. Tỉnh đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, bảo đảm thực chất, quyết liệt, đồng bộ.

 

Trong CCHC, tỉnh luôn tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết công việc và cùng tạo ra giá trị sản phẩm cho xã hội.

 

Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2016 về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tập trung thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện TTHC. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

 

Bên cạnh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rất nhiều so với trước.

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp có bước chuyển tích cực, từng bước tiến đến xây dựng chính quyền điện tử.

 

 Người dân đến làm TTHC tại bộ phận một cửa UBND huyện Krông Nô

 

Vẫn còn những hạn chế

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, việc giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, công dân trên một số lĩnh vực còn trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết TTHC cho người dân.

 

Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông (ICT INDEX) còn chuyển biến chậm, chưa hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 07 đề ra.

 

Cải thiện nâng cao chỉ số CCHC

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 4644 về triển khai thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch số 509, ngày 29/7/2021 về cải thiện nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Đắk Nông 2021.

 

Theo đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68, ngày 12/5/2020 của Chính phủ. Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đưa ra giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng cung ứng hành chính công cho người dân, tổ chức, chú trọng nội dung được người dân mong đợi nhiều.

 

Ngoài ra, cùng với mở rộng hình thức tuyên truyền về nơi tiếp nhận, trả kết quả để người dân, tổ chức biết, niêm yết công khai TTHC dễ dàng, thuận tiện, đầy đủ, đơn giản hóa, các cấp tăng cường tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

 

Các sở, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tinh giản theo lộ trình và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Công tác CCHC gắn với công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực cơ quan hành chính nhà nước các cấp, chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân và tổ chức.

 

 Bài, ảnh: Hoàng Thanh


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :