Cải cách hành chính (12.03.2024 22:09)

UBND huyện Cư Jút tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số năm 2023

Sáng ngày 12/3, UBND huyện Cư Jút tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm, Chuyển đổi số năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Năm 2023, hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thể chế, trong đó: tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm tổ chức bộ máy các cấp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy và các cấp chính quyền huyện Cư Jút đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số.

 

Chỉ số CCHC của UBND huyện Cư Jút năm 2023 đứng thứ 5/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đứng thứ 2 trong nhóm Khá. Trong đó, có 2 Lĩnh vực Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, còn 06 lĩnh vực chỉ số đạt dưới 95% cụ thể: Cải cách thể chế (90,91%), Cải cách thủ tục hành chính (76,76%), Cải cách chế độ công vụ (62,45%), Cải cách tài chính công (81,09%), xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (65,42%); Tác động của CCHC đến đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (65,69%). Kết quả chỉ số CCHC UBND cấp xã năm 2023 đạt được như sau: Có 06 xã xếp loại Khá: Nam Dong, Cư K’nia, Tâm Thắng, Đắk D’rông, Trúc Sơn và Đắk Wil; 02 xếp loại Trung bình: xã Ea Pô và UBND thị trấn Ea T’Ling.


 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới tiếp tục tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC, chuyển đổi số đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong phản ánh chất lượng quản lý Nhà nước, phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. 

 

Các đồng chí công chức được giao trực tiếp tham mưu CCHC, chuyển đổi số phát huy tính chủ động, năng động, trách nhiệm trong đổi mới phương pháp, giải pháp triển khai các nhiệm vụ, hoạt động CCHC bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đầy đủ nội dung theo Bộ tiêu chí CCHC của tỉnh Đắk Nông.

 

Nêu cao truyền thống đoàn kết trong khắc phục khó khăn, vướng mắc để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu CCHC, chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền về CCHC, chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trong của CCHC, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong thực hiện CCHC.

 

 Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND cấp xã tiếp tục triển khai rà soát, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân triển khai thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, hoạt động CCHC và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác CCHC trên địa bàn huyện.

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023.

 

Thực hiện: Giang Sơn - Vp


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :