Cải cách hành chính (10.08.2023 14:55)

UBND tỉnh Đắk Nông triển khai 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 488/KH-UBND triển khai thực hiện công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”.

 

Mục đích nhằm tổ chức triển khai, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”.

 

Anh-tin-bai

Phạm vi, đối tượng và thời gian triển khai thực hiện theo kế hoạch số 488/KH-UBND

 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện trong ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách; kịp thời hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách; khẩn trương tập huấn nghiệp vụ, quy trình đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở trực tiếp thực hiện đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến liên thông nêu trên. Kịp thời tham mưu, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 02 nhóm dịch vụ trực tuyến liên thông nêu trên. Bộ phận Một cửa; các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính phải phát sinh hồ sơ thủ tục hằng ngày đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến liên thông nêu trên. Cử 01 đầu mối tham gia thực hiện tổng hợp (gửi danh sách qua Công an tỉnh để tổng hợp, thực hiện chế độ theo dõi, báo cáo hàng ngày).

 

UBND các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -  Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở trực tiếp thực hiện giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến liên thông nêu trên; tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối với nhân dân trên địa bàn và hướng dẫn đội ngũ tình nguyện viên trong việc hướng dẫn, hỗ trợ công dân trong quá trình triển khai thực hiện trực tuyến đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Chỉ đạo việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -  Trợ cấp mai táng phí”. Cử 01 đầu mối tham gia thực hiện tổng hợp (gửi danh sách qua Công an tỉnh để tổng hợp, thực hiện chế độ theo dõi, báo cáo hàng ngày).

 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực; đồng thời thành lập Tổ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các khó khăn vướng mắc trên cơ sở đầu mối các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định. Hàng ngày trước 10 giờ (các ngày làm việc trong tuần), báo cáo kết quả triển khai về Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ (thông qua Cục C06 - Bộ Công an).

 

Thúy Lê


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :