Công văn số 10/BTCD ngày 31/7/2020 của Ban Tiếp Công dân về việc xử lý đơn của bà Trương Thị Vy Hạ (03.08.2020 14:03)
   
Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/8/2019 đến 20/7/2020 (23.07.2020 09:22)
   
Phiếu chuyển đơn số 48/PC-TCD ngày 20/7/2020 của Ban Tiếp Công dân về việc chuyển đơn ông Phạm Văn Học (22.07.2020 16:05)
   
Phiếu chuyển đơn số 47/PC-TCD ngày 20/7/2020 của Ban tiếp công dân về việc chuyển đơn bà Hồ Thị Kim Linh (22.07.2020 16:02)
   
Phiếu chuyển đơn số 46/PC-TCD ngày 20/7/2020 về việc chuyển đơn bà Nguyễn Thị Út Phương (22.07.2020 16:02)
   
Phiếu chuyển đơn số 45/PC-TCD ngày 09/7/2020 về việc chuyển đơn ông Nông Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Hằng, thôn 11, Tâm Thắng (16.07.2020 14:40)
   
Phiếu chuyển đơn số 44/PC-TCD ngày 09/7/2020 của Ban TCD về việc chuyển đơn ông Bùi Đức Bé, Nông Văn Huyên và bà Nguyễn Thị Oanh, TDP 2 (16.07.2020 14:31)
   
Phiếu chuyển số 41/PC-TCD ngày 25/6/2020 của Ban Tiếp dân về việc chuyển đơn bà Phan Thị Thanh Xuân, 336 Nguyễn Tất Thành, Ea Tling (06.07.2020 10:40)
   
Phiếu chuyển đơn số 40/PC-TCD ngày 25/6/2020 của Ban Tiếp dân về việc chuyển đơn bà Đặng Thị Mai, thôn 10, Đắk Drông (06.07.2020 10:29)
   
Phiếu chuyển đơn số 02/PC-TCD ngày 25/6/2020 của Ban TCD về việc Hướng dẫn bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ thường trú 138, Quang Trung, BMT, Đắk Lắk (06.07.2020 10:29)
   

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp