Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện về việc tổ chức TCD, XL, GQĐT, KN, TC, KN, PA phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, KN, PA phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (07.07.2020 08:31)
   
Quy định Công tác tiếp công dân và Giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện Cư Jút (07.08.2019 09:26)
   
Tin QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TCD VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ (24.05.2019 13:35)
   

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp