Kinh tế đời sống (27.09.2019 13:40)

Nguyễn Trọng Duy - thanh niên tàn tật nghị lực cao

Sinh ra không được may mắn như những người bình thường, mắc phải triệu chứng dị tật bẩm sinh, với đôi chân bị tàn tật, anh Nguyễn Trọng Duy, quê Hải Dương gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn..

Với suy nghĩ, mong muốn không phụ thuộc vào bất kỳ ai, anh Duy không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, làm giàu trên mảnh đất Quảng Tâm (Tuy Đức) – nơi anh xem là quê hương thứ hai của mình.

Anh Duy chăm sóc cây bơ sau một vụ thu hoạch

    <p>N&oacute;i về những ng&agrave;y đầu mới lập nghiệp, Duy kh&ocirc;ng giấu được cảm x&uacute;c bồi hồi. Từng sống ở nhiều nơi, đi qua nhiều tỉnh th&agrave;nh nhưng anh lại v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute; khi lần đầu ti&ecirc;n đặt ch&acirc;n l&ecirc;n mảnh đất Đắk N&ocirc;ng v&agrave;o năm 2004. Anh cho rằng nơi đ&acirc;y c&oacute; nhiều điều kiện thuận lợi để bản th&acirc;n c&oacute; thể lao động sản xuất. Với suy nghĩ đất đai m&agrave;u mỡ, gieo hạt bầu, hạt b&iacute;, hoa m&agrave;u đều tốt n&ecirc;n nếu chăm chỉ, si&ecirc;ng năng sẽ tự nu&ocirc;i sống bản th&acirc;n v&agrave; đứng vững tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của ch&iacute;nh m&igrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian anh đi l&agrave;m thu&ecirc;, l&agrave;m mướn t&iacute;ch g&oacute;p tiền vốn, t&igrave;m kiếm nơi th&iacute;ch hợp để định cư.</p>

    <p>C&oacute; những khi, người thu&ecirc; &aacute;i ngại khi thấy anh bị tật ở ch&acirc;n, sức khỏe kh&ocirc;ng được như những người b&igrave;nh thường. Nhưng với t&iacute;nh c&aacute;ch h&ograve;a đồng, kh&ocirc;ng ngừng cố gắng trong mọi c&ocirc;ng việc từ l&agrave;m cỏ, b&oacute;n ph&acirc;n, khu&acirc;n v&aacute;c, thu h&aacute;i&hellip;, anh đ&atilde; chứng minh được bản th&acirc;n c&oacute; thể lao động sản xuất tốt. Cuối c&ugrave;ng, anh cũng đ&atilde; c&oacute; thể mua được cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh được mảnh đất tại th&ocirc;n 2, x&atilde; Quảng T&acirc;m để sản xuất v&agrave; định cư.</p>

    <table align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td><img alt="" src="http://www.baodaknong.org.vn/database/image/2019/09/27/3144-XH-8.jpg" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <p>Tranh thủ đất trống tr&ecirc;n vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i chưa kh&eacute;p t&aacute;n, anh Duy trồng th&ecirc;m hoa m&agrave;u, c&acirc;y ngắn ng&agrave;y để tăng thu nhập, lấy ngắn nu&ocirc;i d&agrave;i</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p>Tại nơi đ&acirc;y, anh tham gia sinh hoạt v&agrave; được hội n&ocirc;ng d&acirc;n địa phương hỗ trợ kỹ thuật, tiến h&agrave;nh trồng khoai lang. Mặc d&ugrave; năng suất đạt cao nhưng thời điểm thu hoạch gi&aacute; cả xuống thấp n&ecirc;n vụ m&ugrave;a lại bị thua lỗ. Vấp phải những kh&oacute; khăn chung của nhiều n&ocirc;ng d&acirc;n khi &ldquo;được m&ugrave;a lại mất gi&aacute;&rdquo;, anh kh&ocirc;ng nản ch&iacute; m&agrave; tiếp tục vay vốn từ ng&acirc;n h&agrave;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch để chăn nu&ocirc;i b&ograve;. Thời gian đầu, việc nu&ocirc;i b&ograve; thuận lợi nhưng sau đ&oacute; lại c&oacute; dịch lở mồm long m&oacute;ng b&ugrave;ng ph&aacute;t tại địa phương, việc chăn nu&ocirc;i b&ograve; đ&agrave;nh bỏ dở. Khởi đầu với hai lần bị thất bại, đ&ocirc;i khi buồn ch&aacute;n nhưng với mong mỏi được ph&aacute;t triển, c&oacute; điều kiện chăm lo cho con ăn học tốt, anh tiếp tục học hỏi, t&igrave;m hướng sản xuất ph&ugrave; hợp.</p>

    <p>Từ những chuyến đi, tham quan c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất ở nhiều nơi, anh học hỏi được nhiều kinh nghiệm, c&aacute;ch l&agrave;m, c&aacute;ch chọn giống, ph&ograve;ng trị bệnh, kỹ thuật chăm s&oacute;c b&ograve; lai Sind&hellip; Anh nhận thức rằng những vật nu&ocirc;i gần gũi như b&ograve;, ngan, g&agrave; th&iacute;ch nghi tốt với điều kiện địa phương m&igrave;nh, ph&ugrave; hợp với loại thức ăn sẵn c&oacute; như cỏ, ng&ocirc;, khoai, m&igrave;&hellip; Qua đ&oacute;, anh quyết định một lần nữa vay vốn ng&acirc;n h&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp x&acirc;y dựng trang trại nu&ocirc;i b&ograve; lai Sind, ngan, g&agrave;&hellip; v&agrave; trồng hoa lay ơn lấy củ b&aacute;n cho thương l&aacute;i ở Đ&agrave; Lạt. Song song đ&oacute;, anh trồng khoai lang, chanh d&acirc;y, ng&ocirc;, m&igrave;&hellip;</p>

    <table align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td><img alt="" src="http://www.baodaknong.org.vn/database/image/2019/09/27/3144-XH-11.jpg" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <p>Năng suất c&agrave; ph&ecirc; của gia đ&igrave;nh anh Duy đạt 4 tấn/ha</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p>Với phương ch&acirc;m lấy ngắn nu&ocirc;i d&agrave;i, anh d&ugrave;ng tiền l&atilde;i từ trồng c&acirc;y ngắn ng&agrave;y v&agrave; nu&ocirc;i ngan, g&agrave;&hellip; đầu tư trồng th&ecirc;m ti&ecirc;u, c&agrave; ph&ecirc;. Sau 3 năm g&acirc;y dựng, gia đ&igrave;nh anh đ&atilde; c&oacute; được trang trại trồng trọt, chăn nu&ocirc;i với diện t&iacute;ch gần 10 ha. Trong đ&oacute;, 3 s&agrave;o chăn nu&ocirc;i b&ograve;, g&agrave;, ngan&hellip;; 1,5 ha c&agrave; ph&ecirc;, 2 ha ti&ecirc;u, 1 ha bơ, 1 ha sầu ri&ecirc;ng; 4,5 ha lu&acirc;n canh c&acirc;y trồng hoa lay ơn lấy củ, khoai lang, chanh d&acirc;y&hellip; Từ năm 2014, c&aacute;c loại c&acirc;y trồng như c&agrave; ph&ecirc;, hồ ti&ecirc;u bước v&agrave;o giai đoạn kinh doanh mang lại nguồn thu nhập cao. Mỗi năm, gia đ&igrave;nh anh c&oacute; nguồn thu nhập đạt tr&ecirc;n 1,2 tỷ đồng sau khi trừ chi ph&iacute;.</p>

    <table align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td><img alt="" src="http://www.baodaknong.org.vn/database/image/2019/09/27/3144-XH-10.jpg" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <p>Kinh tế bền vững, anh Duy c&oacute; thể x&acirc;y dựng được nh&agrave; cửa khang trang, chăm lo, tạo điều kiện tốt cho con c&aacute;i học tập</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p>Cuối năm 2018, dịch bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y hồ ti&ecirc;u b&ugrave;ng ph&aacute;t, ti&ecirc;u chết h&agrave;ng loạt, mặc d&ugrave; c&oacute; ảnh hưởng đến nguồn thu nhập nhưng với anh, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng g&acirc;y x&aacute;o trộn đến cuộc sống gia đ&igrave;nh. Từng trải qua những lần thất bại khi khởi nghiệp, anh đ&atilde; biết qu&yacute; trọng hơn sự th&agrave;nh c&ocirc;ng, kết quả đạt được v&agrave; l&agrave;m cho anh đứng vững trong sự chuyển biến, thay đổi của nền kinh tế thị trường. Gia đ&igrave;nh anh vẫn c&oacute; nguồn thu nhập bền vững từ m&ocirc; h&igrave;nh đa con &ndash; đa c&acirc;y&hellip;</p>

    <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
      <tbody>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
          <td>
          <p>Hằng năm, gia đ&igrave;nh anh đ&atilde; giải quyết việc l&agrave;m cho từ 10 &ndash; 15 lao động thời vụ v&agrave; thường xuy&ecirc;n, mức lương trung b&igrave;nh 5 triệu đồng/người/th&aacute;ng. Ngo&agrave;i việc chăm lo ph&aacute;t triển kinh tế hộ gia đ&igrave;nh, với những kinh nghiệm, kiến thức đ&uacute;c kết được trong qu&aacute; tr&igrave;nh lao động sản xuất, anh kh&ocirc;ng ngần ngại chia sẻ trong c&aacute;c buổi giao lưu, sinh hoạt chi hội n&ocirc;ng d&acirc;n&hellip; Anh c&ograve;n tham gia hỗ trợ một số hội vi&ecirc;n vay vốn mua vật tư, ph&acirc;n b&oacute;n với số tiền h&agrave;ng trăm triệu đồng.</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p>&nbsp;</p>

    <p>Đối với anh, th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất l&agrave; nghị lực vượt qua ch&iacute;nh m&igrave;nh, vượt qua những kh&oacute; khăn, thất bại ban đầu, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực t&igrave;m t&ograve;i, học tập để vươn l&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế. Điều đ&oacute; gi&uacute;p gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng những tho&aacute;t ngh&egrave;o m&agrave; c&ograve;n vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u tr&ecirc;n ch&iacute;nh mảnh đất T&acirc;y Nguy&ecirc;n n&agrave;y. Vượt kh&oacute; trở th&agrave;nh n&ocirc;ng d&acirc;n sản xuất giỏi, anh Duy xứng đ&aacute;ng l&agrave; tấm gương đời thực để những người trẻ lập nghiệp học hỏi, noi theo.</p>

    <p>B&agrave;i, ảnh: H&#39;Mai</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:justify">&nbsp;</td>
  </tr>
</tbody>

Theo báo cáo, trong 15 năm qua (2004-2018), Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền các cấp, trở thành một phong trào thi đua rộng lớn, toàn diện và sâu sắc lan tỏa mạnh mẽ đến từng cộng đồng dân cư.

Thông qua thực hiện phong trào, đời sống người dân ngày càng  khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ khá giàu ngày càng tăng, cảnh quan xanh- sạch- đẹp, tình làng nghĩa xóm được phát huy.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm lý, thói quen của người dân, góp phần đẩy lùi tiêu cực, lạc hậu và hình thành nếp sống văn hóa. Tính đến nay, toàn tỉnh có 124.501/142.537 hộ gia đình, 728/789 thôn, buôn, bon, 28/71 xã, phường, thị trấn, 900/932 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa…

Lãnh đạo Sở VHTT-DL báo cáo tình hình thực hiện phong trào của tỉnh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn còn gặp một số hạn chế, yếu kém. Một số nội dung cụ thể của phong trào chưa triển khai thực hiện đầy đủ. Các thiết chế văn hóa cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ và xuống cấp. Phong trào chủ yếu phát triển về bề rộng, chưa đi đôi với chiều sâu, chất lượng chưa thực sự tương xứng…

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đắk Nông đã trao đổi xoay quanh các vấn đề như đào tạo nghề cho lao động nông thôn; những vướng mắc khi thực hiện phong trào; khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Đắk Nông thực hiện được trong thời gian qua

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Xuân Định đã đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực mà tỉnh Đắk Nông đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung của phong trào. Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, thời gian tới Đắk Nông cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc thực hiện phong trào. Cùng với tiếp tục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc thực hiện phong trào, tỉnh cần lựa chọn, tuyên dương những gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tỉnh cần đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở và khôi phục, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

 

Theo Đắk Nông online


Số lượt người xem: 0 Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Tin đang được cập nhật....

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  ...
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  6
  6
  4
  2
  2

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3