Thông báo số 58/TB-TNMT ngày 11/6/2021 của Phòng TN&MT về việc trả lời kiến nghị của ông Lương Văn Đồng, bon U2, Ea T'ling (21.06.2021 08:19)
   
Thông báo số 04/TB-TCD ngày 04/6/2021 về việc trả lời đơn thư công dân Phạm Thị Thùy Dung, thôn 11, xã Tâm Thắng (21.06.2021 08:19)
   
Công văn số 43/BC-HĐBT ngày 09/6/2021 của Hội đồng BTHTTĐC về việc trả lời đơn công dân Nguyễn Văn Đức, Bon U2, TT Ea Tling (21.06.2021 08:19)
   
Công văn số 42/BC-HĐBT ngày 09/6/2021 của Hội đồng BTHTTĐC về việc trả lời đơn công dân Bon U2, U3, TDP 3, TT Ea Tling (21.06.2021 08:19)
   
Báo cáo số 41/BC-DA&PTQD ngày 08/6/2021 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ về việc trả lời đơn bà Võ Thị Sáu, số 342, Nguyễn Văn Linh, Ea Tling (21.06.2021 08:19)
   
Thông báo số 58/TB-TNMT ngày 11/6/2021 của phòng Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời đơn ông Lương Văn Đồng, Bon U2, thị trấn Ea Tling (15.06.2021 15:51)
   
Thông báo số 04/TB-TCD ngày 04/6/2021 của Ban Tiếp công dân về việc trả lời đơn bà Phạm Thị Thùy Dung, thôn 11, Tâm Thắng (08.06.2021 13:45)
   
Công văn 1433/UBND-TNMT ngày 21/5/2021 của UBND huyện về việc phản hồi thông tin Báo Tiền phong phát hành ngày 06/5/2021 (22.05.2021 10:23)
   
Công văn số 26/CV-HĐBT ngày 29/4/2021 của Hội đồng bồi thường về việc trả lời công dân Triệu Thị My, TDP 6, thị trấn Ea T'ling (13.05.2021 14:55)
   
Thông báo số 14/TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện về việc trả lời đơn công dân (ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trung Hòa - Đắk Gần, Đắk Mil) (13.05.2021 14:49)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :