Thông báo số 10/TB-TCD ngày 20/7/2020 về kết quả tiếp công dân ngày 09/7/2020 (22.07.2020 16:02)
   
Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Hùng và bà Trương Thị Vy Hạ, thường trú số nhà 367, Nguyễn Tất Thành, Ea Tling, Cư Jút (lần đầu) (16.07.2020 14:38)
   
Thông báo số 09/TB-TCD ngày 10/7/2020 của Ban TCD về kết quả tiếp công dân ngày 18/6/2020 (16.07.2020 14:28)
   
Kết luận số 01/KL-TTr ngày 25/6/2020 của Thanh tra huyện về việc Thanh tra thực hiện các chương trình MTQG tại các xã trên địa bàn huyện (06.07.2020 10:42)
   
Thông báo số 06/TB-TCD ngày 27/5/2020 về kết quả tiếp công dân ngày 21/5 (ông Nguyễn Quang Linh, ba Nguyễn Thị Nguyệt) (04.06.2020 13:46)
   
Thông báo số 04/TB-TCD ngày 23/3/2020 của Ban tiếp dân vê kết quả tiếp ngày 19/3/2020 (ông Vũ Văn Ban, buôn Trum, Đắk Wil) (24.03.2020 10:47)
   
Thông báo số 03/TB-TCD ngày 16/3/2020 của Ban TCD về kết quả tiếp dân ngày 12/3/2020 (các hộ dân tại thôn 12, Nam Dong) (16.03.2020 11:05)
   
Thông báo số 02/TB-TCD ngày 21/01/2020 về kết quả Tiếp công dân ngày 16/01/2020 (đại diện các hộ dân có đất tại Bon U2, tt Ea Tling) (05.02.2020 14:23)
   
Thông báo số 01/TB-TCD ngày 13/01/2020 của Ban TCD về kết quả tiếp công dân ngày 19/01/2020 (ông Nguyễn Văn Hùng, 315 Trần Hưng Đạo, tt Ea Tling) (05.02.2020 14:20)
   
Thông báo số 35/TB-TCD ngày 27/12/2019 của Ban tiếp CD về kết quả tiếp dân ngày 19/12/2019 (ông Nguyễn Văn Thiện) (07.01.2020 20:27)
   

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp