Thông báo kết quả Tiếp công dân (Nguyễn Viết Bình) ngày 26/9/2023 (04.10.2023 20:50)
   
Thông báo số 01/TB-TCD ngày 03/2/2023 của Ban TCD về kết quả Tiếp công dân ngày 02/2/2023 (bà Mạc Thị Minh) (04.02.2023 15:17)
   
Thông báo số 11/TB-TCD về kết quả tiếp công dân ngày 17/11/2022 (Ông Nông Văn Nội, Bon U3, Ea T'ling) (23.11.2022 08:57)
   
Thông báo số 07/TB-TCD ngày 24/6/2022 của Ban Tiếp công dân về kết quả tiếp công dân ngày 23/6/2022 (ông Đỗ Văn Hạnh, TDP 3, Ea T'ling) (27.06.2022 14:16)
   
Thông báo số 06/TB-TCD ngày 30/5/2022 của Ban Tiếp Công dân về Kết quả Tiếp công dân ngày 09/5/2022 Công dân Phạm Thị Thùy Dung, thôn 11, Tâm Thắng (21.06.2022 14:23)
   
Giấy mời số 03/GM-BTCD ngày 05/5/2022 của Ban Tiếp Công dân về giấy mời tiếp công dân Phạm Thị Thùy Dung, thôn 11, Tâm Thắng (21.06.2022 14:23)
   
Thông báo số 03/TB-TCD ngày 04/3 về kết quả tiếp công dân ngày 03/3, Công dân Hồ Lê Kim Linh (07.03.2022 13:40)
   
Thông báo số 02/TB-TCD ngày 25/02/2022 của Ban TCD về Kết quả tiếp công dân Phạm Thị Chăm ngày 24/02/2022 (02.03.2022 14:27)
   
Công văn số 314/UBND-VP ngày 22/02/2022 của UBND huyện về việc Giải quyết đơn ông Y Jút BYa (02.03.2022 14:27)
   
Thông báo số 03/PC-TCD ngày 23/4/2021 của Ban TCD về kết quả Tiếp công dân ngày 22/4/2021 (ông Y Tuyết H'ra, buôn K'Na, Đắk Wil) (13.05.2021 14:55)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :