Công tác Bầu cử (29.05.2021 10:05)

Đắk Nông bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo kết quả báo cáo sơ bộ của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Số cử tri trong tỉnh đi bầu là 425.171/426.148 cử tri, đạt tỷ lệ 99,77% cử tri đi bầu.

 

 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Đắk Nông đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về cơ cấu, thành phần trúng cử, trong 6 đại biểu Quốc hội trúng cử có 2 nữ; dân tộc thiểu số 1; trẻ tuổi 2. Trong 6 đại biểu trúng cử có 2 đại biểu tái cử và 4 đại biểu giới thiệu mới, không có đại biểu tự ứng cử.

 

 

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Đắk Nông bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 25 người tái cử, còn lại là giới thiệu mới, không có người tự ứng cử. Về cơ cấu, trong 52 đại biểu trúng cử, có 15 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 28,85%; 9 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,31%; 10 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, chiếm 19,23%. Nhìn chung, về số lượng, cơ cấu thành phần trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo theo yêu cầu.

 

 

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh bầu được 271 đại biểu HĐND cấp huyện, thiếu 1 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Trong đó có 126 đại biểu tái cử, còn lại là giới thiệu mới, không có đại biểu tự ứng cử. Về cơ cấu thành phần đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có 64 đại biểu trúng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 23,65%; 33 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm 12,18%; 56 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, chiếm 20,66%.

 

 

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, Đắk Nông bầu được 1.759 đại biểu, thiếu 15 đại biểu so với số đại biểu được bầu. Trong đó, có 864 người tái cử, chiếm tỷ lệ 49,12%; 1 đại biểu tự ứng cử, còn lại là đại biểu giới thiệu mới. Về cơ cấu, thành phần, có 405 đại biểu trúng cử là nữ, chiếm 23,02%; 388 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm 22,06%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 661 người, chiếm 37,58%.

 

 

 

Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổng hợp, báo cáo Ủy Ban bầu cử trung ương xin ý kiến, phê chuẩn kết quả bầu cử.

 

Đ.D-VD


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :