Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (16.07.2020 13:57)
   
Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2020 (15.04.2020 15:11)
   
Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Cư Jút (31.12.2019 10:15)
   
Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về việc Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện trình HĐND huyện Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2020 (16.12.2019 15:11)
   
Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 (16.10.2019 15:42)
   
Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện V/v Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2018 huyện Cư Jút (24.09.2019 14:16)
   
Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (24.09.2019 14:16)
   
Tin công khai ngân sách (24.09.2019 11:11)
   
Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện V/v Công khai dự toán NS huyện và phân bổ ngân sách huyện trình HĐND quyết định ngân sách địa phương và phân bổ NS huyện năm 2020 (16.04.2019 09:42)
   
Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện V/v Công khai dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2019 (16.04.2019 09:42)
   

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp