Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN 3 tháng đầu năm 2021 (20.04.2021 14:46)
   
Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của UBND huyện Cư Jút (25.02.2021 10:07)
   
Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 (28.10.2020 15:38)
   
Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (16.07.2020 13:57)
   
Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2020 (15.04.2020 15:11)
   
Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Cư Jút (31.12.2019 10:15)
   
Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về việc Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện trình HĐND huyện Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2020 (16.12.2019 15:11)
   
Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 (16.10.2019 15:42)
   
Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện V/v Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2018 huyện Cư Jút (24.09.2019 14:16)
   
Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (24.09.2019 14:16)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :